لهبابهتى ئهمجارهدا باس  له زيادكردنى ئامرازى ريكۆردى دهنگ دهكهين، بۆ بهشى پهيوهندييهكانى مۆبايل لهسيستهمى ئهندرۆيدا.

بۆ جێبهجێكردنى ئهم كرداره تهنها پێويستمان به بهرنامهى CSC Feature Expert for Samsung دهبێت بۆ ئهوهى  ئامرازى ريكۆرد بۆ مۆبايلهكهمان  زياد بكهين كه دهتوانن  لهم لينكهى خوارهوه دايبگرن.

CSC Feature Expert for Samsung

دواتر تاقيبكهرهوه لهبهشى پهيوهندى، كاتێك پهيوهندى بهكهسێكهوه دهكهيت، فرمانى ريكۆرد لهتهنيشتيهوه زيادبووه، دهنگى ههردوولا تۆمار دهكات و هيچ كێشهيهكى نييه.

 "" به‌ یه‌ك ووشه‌ش بێت رای خۆتان ده‌رباره‌ی ئه‌م بابه‌ته‌ ده‌ربرن خۆش حاڵ ده‌بین ""
keyboard_arrow_up

مافی بابه‌ته‌كانمان پارێزراوه‌ بۆ© ماڵپه‌ری زانیاری

close

شتیك بنووسه‌ بۆ گه‌ران...